Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1114 5fba 500
7106 d514
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialittlefool littlefool
7015 7e52
Reposted fromBotwinka Botwinka viasanders sanders
3632 dbce 500
Reposted fromnothingforyou nothingforyou viasanders sanders
3280 372e 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viasanders sanders
3174 7cb7
Reposted fromoblivious oblivious viasanders sanders
2724 c7d7 500
Reposted frommisterpeter misterpeter viabotanyplay botanyplay
4624 9700
Reposted frombotanyplay botanyplay
4626 b157 500
Reposted frombotanyplay botanyplay
2722 f4f8
Reposted fromonlytoreturn onlytoreturn viabotanyplay botanyplay
Reposted fromweightless weightless viabotanyplay botanyplay
Wraca się jedynie do tych, których się kocha. Nie wraca się tam, gdzie jest się tylko kochanym. Wraca się wyłącznie do tych, których się kocha. Albo nie wraca się nigdzie i do nikogo. 
— Leopold Tyrmand
Reposted fromlavendowy lavendowy vialittlefool littlefool
5248 25a9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabotanyplay botanyplay
7093 5431 500
Reposted frommetadon metadon vialittlefool littlefool
Bardzo często wydaje nam się, że coś nam w życiu przepadło. Że szansa była tylko jedna i właśnie ją przegapiliśmy. I zamiast zastanowić się, jak sobie ułożyć to życie na nowo, to wygodniej nam rozsiąść się na kanapie i wyć. A tymczasem to wcale nieprawda, że szansa jest jedna, a później już wszystko przepada.
— hush
Reposted fromkyte kyte vialittlefool littlefool
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl