Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8674 beaf
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialittlefool littlefool
9352 34c8
Reposted fromLittleJack LittleJack vialittlefool littlefool
2957 1287 500
Reposted fromRuda-Shuty Ruda-Shuty vialittlefool littlefool
7555 b477 500

heyfunniest:

my life in a picture

Reposted fromarkaron arkaron vialittlefool littlefool
Samemu może i dobrze się mieszka, ale zasypia fatalnie.
— Piotr Adamczyk, Pożądanie mieszka w szafie (via plastikowe)
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viasanders sanders
-To twoja wina, to Ty uciekłaś.
-Zawsze uciekałam. To Ty nie pobiegłeś za mną.
Reposted frommefir mefir viasanders sanders
I nie po to mam serce, by mi pękało na środku pustej ulicy milionowego miasta.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromxalchemic xalchemic viasanders sanders
6977 e060
Reposted frombanitka banitka viasanders sanders
5887 ba46 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viasanders sanders
1798 0722
Reposted fromsouvenirs1 souvenirs1 viasanders sanders
2397 fb2d
Reposted frompieprzycto pieprzycto viasanders sanders
7836 d784 500
Reposted fromsehrschwul sehrschwul viasanders sanders
3343 b462 500
Reposted fromfourstrings fourstrings viasanders sanders

Każdy z nas jest mordercą. Każdy z nas albo zabił jakieś uczucie w innych, albo zabił coś w samym sobie.

Reposted frommefir mefir viasanders sanders
Ty ogólnie taka jesteś. Cały czas smutna. Tak jakbyś cały czas się czymś martwiła. I wydaje mi się, że za dużo myślisz. 
— Sara.
Reposted fromsilentsoul silentsoul viasanders sanders
Smutno mi za tym wszystkim dalekim, co mogłem nazywać moim.
— Tadeusz Makowski
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viasanders sanders
Ale puste wieczory, podczas których teoretycznie może zdarzyć się wszystko, a nigdy nic się nie zdarza, są nie do zniesienia.
— Jerzy Pilch
Reposted frompasazerka pasazerka viasanders sanders
1864 c3ad
Reposted frommaardhund maardhund viasanders sanders

Tych, co mówią 'dla mnie muzyka nie znaczy nic' uważam za przekreślonych, nie mam ochoty na kontynuację; to coś nadzwyczaj poważnego, gdyż muzyka właśnie dosięga tego, co w każdym najintymniej skryte. Z kimś, kto nie czuje muzyki, nie mam żadnych punktów stycznych. (...) Ktoś niewrażliwy na muzykę cierpi na okropne kalectwo.

— Emil Cioran
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viasanders sanders
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl