Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
2144 3859
Reposted fromPatrryykk Patrryykk vialittlefool littlefool
8639 add7 500

grace–upon–grace:

Oberstdorf, Germany, Remy @remybrand

6563 1762
Reposted frombaccha baccha viasanders sanders
9396 a74e 500
Reposted fromhelterskelter helterskelter viasanders sanders
4251 7a9b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasanders sanders
1494 f311
Reposted fromkulamin kulamin vialittlefool littlefool
6747 e3d4 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialittlefool littlefool
8273 7e39 500
Reposted fromerial erial vialittlefool littlefool
4708 de6b 500
Reposted fromtwice twice vialittlefool littlefool
2866 435d 500
Reposted fromNajada Najada vialittlefool littlefool
7163 0234 500
Reposted fromamatore amatore
5073 056d 500

ajl0058:

“i had to borrow one of his shirts and improvise a skirt from some cloth he had … i couldn’t wear that cocktail dress i’d worn the night before to go back to my hotel at 8:00 o’clock in the morning!”

Reposted fromamatore amatore
7241 4fca
Reposted fromsummerkiss summerkiss vialittlefool littlefool
Nie odezwała się ani razu. Nie znam przyczyny. Być może oboje boimy się odezwać. Być może żadne z nas nie chce usłyszeć, że druga osoba nie chce rozmawiać. A może każde z nas jest zbyt dumne i nie chce wyjść na tego, który desperacko szuka kontaktu. Może po prostu jej nie zależy? Tak to już bywa. Mija tydzień bez kontaktu, potem miesiąc i nagle przerwa robi się tak długa, że głupio jest chwycić za słuchawkę. A więc nie dzwonię.
— Marie Lu – Legenda. Patriota
3964 0fb0
Reposted fromlittlefool littlefool
3966 0b6e
Reposted fromlittlefool littlefool
4487 0191 500
1989 918a 500
Reposted fromribka ribka viashapeless shapeless
7498 4d8f 500
Iceland 
Reposted fromweightless weightless vialittlefool littlefool
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl